Posted on

מכתב תודה- אריאלי

לכבוד: חגית טרייטל “מדנט מכשירי שמיעה”

ג.נ.

הנדון: מכתב הערכה

במהלך ביקורי בסניף מדנט באשדוד התקבלתי ע”י גב’ טלי רוטמן.

התייחסותה המקצועית והמופגנת והיחס הנעים בהתנהגותה שונות באופן בולט מיתר הביקורים שעשיתי בסניף זה.

ברצוני להודות לגב’ רוטמן על יחסה המקצועי והנעים ששילובם משרה אווירה נכונה.

מצאתי לנכון לכתוב אלייך כדי שעבודתה של גב’ רוטמן תזכה להתייחסות ראויה מצדכם.

בכבוד רב אריאלי