Posted on

מכתב תודה- שמחה

לכבוד: הנהלת “מדנט”

אדונים נכבדים,

הנדון: הכרת תודה.

קבלו נא את תודתי על שירות נפלא ומתחשב שקבלתי בסניפכם מכון שמיעה בקרית גת קניון לב העיר עבור אימי.

תודה מיוחדת לגברת ציפי כהן הפקידה שסייעה לנו רבות, במיוחד כאשר הייתי מגיעה ממעלה אדומים בכל פעם שהתבקשנו לצורך בדיקה שבסופו של דבר אם תוכל לרכוש את המכשיר שמיעה.

מודה מקרב לב על יחסה של ציפי כהן וסבלנותה הנפלאה לה זכינו אני ואימי ממנה.

בכבוד רב

שמחה