Posted on

הזמנה לתערוכת ישראנליטיקה 2019 ותקנון ההגרלה

תקנון הגרלה


מתפרסם בזאת תקנון מבצע הגרלה שעורכת חברת מדנט בע”מ

 

לרישום לתערוכה  >  לחצו כאן

 

1. הגדרות

“עורכת ההגרלה” – חברת מדנט בע”מ מרחוב מורדי הגטאות 110 באר-שבע.

“ההגרלה” או ה”מבצע” – הגרלת פרס, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977 (להלן: “ההיתר הכללי”) ואשר תקנון זה הוא תקנונה.

“המפקח” – רואה חשבון פזי לנדשטיין

“משתתף” – כל מי כל מי שיבחר להשתתף במשחק “גלגל המזל”

“תקופת המשחק ‘גלגל המזל’ ” או “תקופת ההגרלה”– משחק “גלגל המזל” יתקיים החל מיום 22.1.19 ועד ליום 23.1.19.

מיקום ההגרלה – מלון דיויד קונטיננטל, תל-אביב במסגרת תערוכת ישראנליטיקה 2019.

תדירות ההגרלה – ההגרלה מתבצעת ברצף בין השעות 09:00-17:00

“הפרס” – תאורת חירום חכמה

“ערך הפרס” – 20 ₪

“כמות הפרסים” – 50 יחידות של תאורת חירום חכמה

 

2. פרשנות

2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע או ההגרלה לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל בלשון נקבה ו/או רבים.

 

3. שיטת ההגרלה

3.1 עורכת ההגרלה תגריל מתוך סך כל המשתתפים בתקופת ההגרלה את הפרסים באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי על ידי שימוש “במכונת המזל”.

3.2 כאשר המשתתף במשחק יקבל תוצאה שהיא צירוף של שלושה לוגואים מאותו סוג, המשתתף יקבל פרס אחד

מתוך 50 הפרסים.

ההסתברות לזכייה בהגרלה הינה 2.5%.

3.3 ההגרלה תיערך בהתאם להיתר הכללי.

3.4 בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס,בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.

 

4. איתור הזוכים והענקת הפרס

4.1 לאחר הגרלת המשתתף הזוכה במשחק “גלגל המזל” ועל פי החלטתה ושיקולה של המפעילה את משחק “גלגל המזל”, יינתן לזוכה פרס אחד ממאגר הפרסים ורק עד לגמר מלאי הפרסים.

 

5. מפקח

5.1 המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים,להכריע בכל מקרה של אי הבנה,ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.

5.2 החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

 

6. כללי

6.1 בהשתתפותו במבצע מסכים,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון,מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

6.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל וזה חולק.

6.3 המשתתפים,לרבות הזוכה, פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק,שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת מבצע זה ובמסגרת שימוש הפרס.

6.4 למשתתפים ,לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,שיגרמו בגינם.

6.5 עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

6.6 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.

6.7 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב,כי כל תקלה,איחור וכד’,שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

6.8 המשתתף ו/או רוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותו הלוגיסטית של המבצע ועל אף מאמצי עורכת ההגרלה,עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי המבצע, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה ו/או המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה,ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

6.9 ההשתתפות במבצע אסורה על עורכת ההגרלה, על המפקח, וכן על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

6.10 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

6.11 המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה, ברחוב מורדי הגיטאות 110 בבאר שבע, וכן במשרדי המפקח, רו”ח פזי לנדשטיין, רחוב אגת 2 פארק תעשיות עומר מיקוד 84965

http://www.medent.co.il/

 

לרישום לתערוכה > לחצו כאן

 

להורדת התקנון המלא > לחצו כאן